W5 激光焊接专机


产品特点

快速上手 便携更灵活一次工装 批量生产机器人  省时省力

产品信息

W3  手持激光焊接机

W5 激光焊接专机

W7 机器人焊接

可选功率
     Power

1000W-2000W

1000W-2000W

1000W-2000W

激光波长
     Laser wavelength

1080±5mm

1080±5mm

1080±5mm

其他
     Other

工作模式  连续 / 脉冲

可定制

机器人加工范围  型号可选

焊缝要求
     Welding requirement

≤1.2mm

≤1.0mm

≤1.0mm